Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 20 maart 2020. Algemene Voorwaarden Applicant, gevestigd te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77566513.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Applicant:
Applicant, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77566513.
Bedrijf:
Het bedrijf, bestaande uit een rechtspersoon die zich registreert als zodanig en welke de vacatures beschikbaar stelt en tevens op zoek is naar een match met de Sollicitant.
Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Applicant voor of ten behoeve van de Gebruiker heeft verricht.
Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Gebruiker is overeengekomen.
Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Gebruiker:
Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en d.m.v. inschrijving en registratie gebruikt maakt van Applicant. In deze algemene voorwaarden ook Bedrijf en/of Sollicitant genoemd.
Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Applicant en de Gebruiker.
Sollicitant:
De natuurlijke persoon, potentiële werknemer die solliciteert via het Applicant systeem.
Artikel 2 Werkingssfeer
 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere werking die voortvloeit uit het gebruik van het Applicant systeem genaamd “Applicant”. Door aan te melden als Bedrijf of Sollicitant wordt een Overeenkomst gesloten tussen Applicant en de Gebruiker, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Applicant, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Applicant en de Gebruiker in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Applicant zijn overeengekomen.
 6. Op deze Algemene Voorwaarden en alle gesloten Overeenkomsten, is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 3 Service Aanbod
 1. Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Het aanbod bestaat uit het gebruik maken van de Applicant software in de breedste zin van het woord. Het Aanbod kan tevens middels Offerte gedaan worden aan het Bedrijf.
 3. Alle aanbiedingen van Applicant zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.
 4. Applicant kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien Bedrijf, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Applicant daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Applicant anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Applicant niet tot het verrichten van een gedeelte van de Service tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
Artikel 4 Duur, modules en opzegging abonnement
 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door Bedrijf van de aanbieding van Applicant. De tijdige aanvaarding kan bestaan uit het registreren en zich daarmee aanmelden voor de dienst van Applicant.
 2. Het abonnement kan maandelijks of jaarlijks worden afgesloten. Bij het registeren heeft de Bedrijf de keuze.
 3. Het abonnement van de Bedrijf wordt na het aflopen van het abonnement van rechtswege verlengt voor onbepaalde tijd.
 4. Alvorens Applicant het abonnement verlengt, zal Applicant aan de Bedrijf uitdrukkelijk vermelden dat het abonnement voor onbepaalde tijd wordt verlengd.
 5. De Bedrijf kan het abonnement te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. In geval van opzegging loopt het abonnement door tot het einde van de maand. Ingeval van opzegging vindt er geen compensatie en/of restitutie plaats.
 6. Bedrijf kan ten alle tijden het abonnement upgraden en uitbreiden met modules. Voor sommige modules is de activatie van andere modules vereist. Indien dergelijke situaties voorkomen kunnen modules niet zomaar uitgeschakeld worden. Uitschakeling is mogelijk door contact op te nemen met Applicant via info@applicant.nl en met inachtneming van ten minste 1 maand opzegtermijn.
Artikel 5 Blokkeren en/of beëindigen abonnement
 1. Applicant behoudt het recht om het abonnement te kunnen blokkeren als de betaling uitblijft.
 2. Het abonnement en bijbehorende account wordt in ieder geval geblokkeerd of verwijderd wanneer de content en informatie die wordt aangeboden via het platform onrechtmatig verspreid, gedupliceerd, gearchiveerd of te koop aangeboden wordt. Daarnaast is het niet toegestaan om de content bescherming van Applicant op welke wijze dan ook te omzeilen. Indien dit het geval is zal per direct het account opgeheven worden.
Artikel 6 Wijziging Service
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Applicant Bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Applicant daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Applicant proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 3. Applicant zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Applicant kunnen worden toegerekend.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Bedrijf en Applicant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
Artikel 7 Uitvoering Service
 1. De Service van Applicant is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik en om een match te vinden tussen de Bedrijf en de Sollicitant.
 2. Er wordt op geen enkele wijze een eigendomsrecht overgedragen op het Bedrijf of de Sollicitant. Zij verkrijgen slechts een gebruiksrecht voortvloeiend uit zijn/haar abonnement.
 3. Applicant heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Bedrijf verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan Bedrijf redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Applicant.
 5. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Applicant het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van Bedrijf.
 6. Het abonnement bevat automatisch een testfunctie. Applicant behoudt het recht om de testdata te mogen gebruiken ter verbetering van de software.
Artikel 8 Honorarium
 1. Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Het Honorarium en/of tarieven zijn exclusief administratiekosten en storneringskosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Het Honorarium bestaat uit maandelijkse abonnementskosten en indien als zodanig overeengekomen aanvullend Honorarium op basis van Offertes.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Applicant tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Gebruiker opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Gebruiker kunnen worden berekend.
Artikel 9 Betaling
 1. Betaling vindt plaats door middel van een maandelijkse automatische incasso (sepa) op een door Applicant aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien de automatische incasso niet gelukt is, zal Applicant nogmaals proberen om de kosten te verhalen, hierbij wordt €40 storneringskosten in rekening gebracht en €7,50 administratiekosten. Indien er de tweede keer Algemene voorwaarden Applicant – 20 maart 2020 4 / wederom niet bevrijdend betaald is, zal het abonnement per direct gepauzeerd worden en ontstaat er een vordering.
 3. Betaling op basis van factuur achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Applicant aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. Bedrijf is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. Applicant is gerechtigd de in de voorliggende periode geleverde service aan Bedrijf te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Bedrijf, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Applicant en de verplichtingen van Bedrijf jegens Applicant onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 10 Overmacht
 1. Een tekortkoming kan niet aan Applicant of de Gebruiker worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Applicant geen invloed kan uitoefenen en waardoor Applicant niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Artikel 11 Opschorting en ontbinding
 1. Indien de Bedrijf een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Applicant het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Applicant bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Applicant bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst Applicant omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Bedrijf zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
  • de Bedrijf een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
  • de Bedrijf in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
 2. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Applicant op de Bedrijf onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12 Garanties
 1. De software van Applicant garandeert op geen enkele wijze dat er een match gevonden wordt tussen de Bedrijf en de Sollicitant.
 2. Applicant heeft een inspanningsverplichting om zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van een match.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
 1. De uitvoering van de Service geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van Bedrijf. Applicant is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Applicant.
 2. Applicant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van Bedrijf.
 3. Applicant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Applicant is uitgegaan van door Bedrijf verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Applicant kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Applicant of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Indien Applicant aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Applicant beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Applicant aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Applicant overeenkomstig de verzekering draagt.
 6. Bedrijf dient de schade waarvoor Applicant aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Applicant te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Applicant vervalt binnen één jaar nadat Bedrijf bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
Artikel 14 Gebruiksvoorwaarden softwareapplicatie Applicant
 1. Applicant verschaft de Gebruiker het volledige en niet-overdraagbare gebruik van de softwareapplicatie.
 2. Het gebruiksrecht kent onder meer de volgende beperkingen:
  • het is Gebruiker niet toegestaan de software applicatie en de documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken;
  • het is Gebruiker niet toegestaan de software applicatie en de documentatie te wijzigen, of aan te passen.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de softwareapplicatie en de documentatie te verwijderen.
 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan de gebruiksrechten voor de softwareapplicatie aan een derde over te dragen.
Artikel 15 Cookies en privacy
 1. De gegevens en informatie die de Gebruiker aan Applicant verstrekt, zal Applicant zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Applicant heeft verwerkersovereenkomsten afgelsoten met betrokkenen derden.
 2. Bij het bezoeken van onze website kan Applicant informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 3. De informatie die Applicant verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 4. De informatie die Applicant verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Applicant niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 5. De Wederpartij gaat akkoord dat Applicant de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 6. Applicant behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Artikel 16 Nieuwsbrief
 1. De Gebruiker kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Gebruiker op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Gebruiker ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail.
 4. De Gebruiker kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Gebruiker zal dan geen berichten meer ontvangen.
Artikel 17 Wijziging algemene voorwaarden
 1. Applicant heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Applicant zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Applicant partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Gebruiker zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen Applicant en de Gebruiker zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Partners met wie wij werken aan beter recruitment

© 2020 Applicant. Alle rechten voorbehouden.